fbpx

Obchodné podmienky

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1. Základné pojmy
1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.rebels-community.sk je:

Rebels s.r.o.
M. Jankolu 5321/5 
Martin 036 01 

IČO: 51 815 125
DIČ:

Zapísaná na Žilina, odd. Sro, vl.č.70458/L

Číslo účtu: 2947059135/1100
IBAN: SK9311000000002947059135
SWIFT: TATR SK BX

Kontaktná osoba: Miroslav Klačanský
Tel: +421 907 664 912
Mail: info@rebels-community.sk
(ďalej len predávajúci)

1.2 Objednávateľ je osoba, ktorá si vybrala tovar na stránkach regels-community.sk a tento tovar alebo vecné plnenia, ktoré zaplatí, neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len kupujúci). Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť tieto údaje: meno a priezvisko kupujúceho, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo, predmet plnenia – názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiadúce zaslať identifikačné údaje tejto osoby.

2. Objednávka a zmluva uzavretá na diaľku

2.1 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, a pod. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva.

2.2 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Objednávka je príkazom pre predávajúceho na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho. Kompletná a úplná objednávka prijatá elektronicky, bude aj elektronicky bezodkladne potvrdená. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

2.3 Za podstatné podmienky dohodnuté v čase potvrdenia sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho množstvo), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar, úplná identifikácia kupujúceho.

2.4 Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (doklad o kúpe výrobku), obchodné podmienky, formulár na odstúpenie od zmluvy, poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy, písomný návod o spôsobe použitia a údržby výrobku v štátnom jazyku, pokiaľ si to daný výrobok vyžaduje.

2.5 V prípade neprevzatia tovaru je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu vzniknutú škodu, a to predovšetkým všetky náklady spojené s objednaním tovaru, poštovným a balným.

2.6 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskeho zákonníka a zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Platobné podmienky a dodacie podmienky 
3.1 Za tovar objednaný cez rebels-community.sk môžete zaplatiť prostredníctvom:
Dobierka – zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky
Bankový prevod – na e-mail zadaný pri registrácii obdržíte všetky potrebné údaje na uhradenie objednávky bankovým prevodom (variabilný symbol, číslo účtu, sumu). Po úhrade Vám bude tovar odoslaný.

3.2 Číslo účtu na realizovanie platieb:

Číslo účtu: 2947059135 / 1100
IBAN: SK9311000000002947059135
SWIFT: TATR SK BX

3.3 Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak, alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ je pri produkte uvedené „skladom“ a tento si objednáte do 12,00 hod – počas pracovného dňa, vieme tovar doručiť nasledujúci pracovný deň.

4. Spôsob dopravy – poplatky
– Kurier DPD pri prevode na učet 3,20 €
– Kurier DPD pri platbe na dobierku 4,20 €

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom zaslaným poštou na adresu: Rebels s.r.o., M. Jankolu 5321/5 036 01 Martin. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali s tovarom. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (oznámenie o odstúpení od zmluvy nám odošlite najneskôr v posledný deň uvedenej zákonnej lehoty).

5.2 Dôsledky odstúpenia od zmluvy

– Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
– Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
– Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.
– Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
– Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
– Informácia o zodpovednosti spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare:
„Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.“

5.3 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Preto pokiaľ dôjde k uplatneniu tohto práva, kupujúci je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:

– vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale
– vrátený tovar nesmie javiť známky používania (je možné len jeho vyskúšanie)
– vrátený tovar musí byť nepoškodený
– vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane návodu o spôsobe používania, príbalového letáku a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku)
– tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra

Zásielky na dobierku nebudú akceptované !

5.4 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

– predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
– predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
– vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho;

5.5 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

5.6 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, ako aj náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre servis daného tovaru.

5.7 Kupujúci je povinný v zmysle tohto ustanovenia všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť všetky platby a náhrady, a to vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6. Záručné podmienky a reklamácie
6.1 Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si dôkladne uschovajte.

Predávajúci poskytuje záruku na bezporuchovú prevádzku zakúpeného tovaru, v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

6.2 Reklamáciu nie je možné uplatniť na vady zapríčinené:

• používaním výrobku, ktorý je v rozpore s návodom na obsluhu
• mechanickým poškodením výrobku, alebo príslušenstva
• priamym kontaktom výrobku s vodou či inými tekutinami, ktoré vtiekli do vnútra
• opravou vykonanou neautorizovaným servisným strediskom
• neodbornou inštaláciou výrobku inou osobou než spoločnosťou Rebels s.r.o., alebo touto spoločnosťou poverenou osobou
• nevhodným skladovaním a používaním mimo tepelného rozsahu uvedenom v návode na obsluhu
• skladovaním a používaním výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky alebo inač agresívnom prostredí

Reklamáciu nie je možné uplatniť ani na vady vzniknuté bežným používaním a opotrebovaním výrobku, vrátane straty kapacity batérie spôsobenej jej bežným opotrebovaním a používaním.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

• haváriami motorových vozidiel počas prepravy telekomunikačného zariadenia, prudkých nárazoch, požiaroch, iných haváriách priestorov alebo v priestoroch, v ktorých sa telekomunikačné zariadenia užíva a pod.
• pri živelných pohromách

6.3 Práva kupujúceho:

§ 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

§ 623 Občianskeho zákonníka

(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

(2) Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6.4 Reklamáciu výrobku musí kupujúci uplatniť v záručnej dobe, preukázateľne u predávajúceho bez zbytočného odkladu ihneď po zistení vady, aby mohla byť vada správne posúdená a reklamácia vybavená. Pri reklamácii uvádzajte presný popis vady a zašlite reklamovaný výrobok predávajúcemu na adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach, alebo osobne prineste na adresu prevádzkarne. Ku každej reklamácii je bezpodmienečne nutné pripojiť k reklamovanému výrobku originálnu faktúru, záručný list (ak bol priložený v obale)

6.5 Vybavovanie reklamácií

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich mesiacoch od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.
Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V takomto prípade má spotrebiteľ možnosť zaslať reklamáciu na odborné posúdenie súdnemu znalcovi z príslušného odboru. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova, pričom počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7. Ochrana Osobných údajov – Zásady ochrany osobných údajov podľa GDPR a podľa zák. č. 18/2018 Z.z., v platnom znení

spoločnosti : Rebels s.r.o., M. Jankolu 5321/5 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 51815125

Našej spoločnosti záleží na ochrane Vášho súkromia a tak vykonané zmeny Vám poskytnú lepšiu kontrolu nad dátami, ktoré s nami zdieľate a tiež uľahčia prístup k informáciám, ktoré sa týkajú ich spracovania. Aktualizujeme naše podmienky ochrany osobných údajov pre vyhovenie novej právnej úprave týkajúcej sa ochrany osobných údajov v krajinách Európskej únie, známej tiež ako GDPR. Pre Vás sa ohľadom používania nášho e-shopu nič zásadné nemení. Ak sa chcete o nových zásadách a pravidlách dozvedieť viac, čítajte ďalej.

Informácie pre našich zákazníkov, ktorí u nás nakúpili už pred 25.5.2018

Dotknuté osoby, ktoré nakúpili alebo sa zaregistrovali v našom e-shope pred 25.5.2018, udelili svoj súhlas so vstupom do našej databázy, ako aj súhlas so spracúvaním ich osobných údajov na účely marketingu, a to formou zaškrtnutia políčka pri vytváraní svojej objednávky v našom e-shope. Na základe týchto súhlasov ich stále evidujeme a ich osobné údaje spracovávame aj po 25.5.2018. Zverejnením našich nových zásad ochrany osobných údajov sa zároveň títo naši zákazníci  poučujú o zákonom ustanovených údajov v zmysle GDPR. Ak dotknutá osoba už nechce naše prípadné oslovovanie zasielané prostredníctvom e-mailu na ňou poskytnutú e-mailovú adresu, má naďalej právo namietať voči takejto forme, a to najmä odhlásením sa zo zasielania kliknutím na link s marketingovým obsahom. Ak tieto osoby udelili súhlas s prenosom ich údajov tretím stranám, ich údaje tretími stranami nebudú spracúvané, pokiaľ Dotknutá osoba neudelí súhlas takýmto tretím stranám so spracúvaním svojich osobných údajov (v znení po 25.5.2018).

Súbory Cookies

Na našej stránke používame súbory cookies a iné technológie, aby sme zabezpečili pre Vás správnu funkčnosť našej stránky, aby sme rozlíšili jednotlivé počítače, IP adresy, typ prehliadača, prípadné aplikácie, taktiež pre individuálne nastavenie služieb a na prispôsobenie zobrazenia obsahu. Používaním našej stránky predpokladáme, že Vám toto aktuálne nastavenie vyhovuje, a samozrejme ak nie, môžete toto kedykoľvek jednoducho zmeniť a odvolať.

Zákonnosť spracúvania

Ako zmluvné strany pri plnení zmluvných povinností je žiadúce, aby kupujúci oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu. V prípade ak predávajúci spracováva aj iné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje svoje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne vyjadrením svojho súhlasu za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie faktúry (daňového dokladu), predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie prípadných vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie prípadných marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň jedného z týchto právnych základov:

a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

d) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,

e) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo

f) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ na spracúvanie osobných údajov musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania, zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú.

Poskytované informácie, ak osobné údaje sú získané od dotknutej osoby

Ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní

identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený (zverejnené na našej stránke, a nimi sú: Rebels s.r.o., M. Jankolu 5321/5 036 01 Martin, Slovenská republika, IČO: 51815125)

kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená (nie je v našom e-shope určená),

účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov: účelom spracovania je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, potrebujeme tieto údaje na to, aby sme mohli spravovať vaše zákaznícke účty, ak ich máte u nás vytvorené, zabezpečiť vám tovar a služby, ktoré si chcete kúpiť a pomáhať vám pri vašich objednávkach a pri vrátení peňazí, ak budete prípadne využívať Vaše právo na odstúpenie od zmluvy, preto potrebujeme spracúvať vaše osobné údaje.

oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany (ak nám pre vyššie uvedený účel spracovania  potrebné údaje neposkytnete, nebudeme schopní splniť vaše objednávky, nebudete môcť využívať naše ponúkané tovary príp. služby. Taktiež Vás informujeme, že spolupracuje s poskytovateľmi, ktorí spracúvajú osobné údaje iba na naše pokyny a patria tam poskytovatelia poskytujúci hostingové služby, účtovné služby, poskytovanie marketingových systémov, systémy na analýzu prevádzky v našom e-shope);

identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje (v prípade nákupu v našom e-shope môžu byť vaše osobné údaje, na základe vašej voľby, poskytované za účelom vybavenia nákupu kuriérskej spoločnosti, v prípade, že pri platbe tovaru v našom e-shope zvolíte možnosť platenia cez platobné systémy bankových spoločností, budú Vaše osobné údaje poskytnuté v nutnom rozsahu týmto spoločnostiam na realizáciu platby);

informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, (nezamýšľame prenášať osobné údaje do tretích krajín);

Okrem vyššie uvedených informácií Vám ako prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov poskytujeme aj tieto informácie o

 • dobe uchovávania osobných údajov (Vaše osobné údaje uchovávame počas doby platnej v rámci spracovania objednávky, jej vybavenia, uzatvorenia kúpnej zmluvy a držania záručnej doby na výrobok, ktorý ste si u nás zakúpili, taktiež budeme uchovávať osobné údaje kým nie je Váš účet – konto, ak ho máte u nás vytvorené, na stránke vymazané. Konto môže byť vymazané na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo ak požiadate o ich vymazanie. Zároveň Vás tiež chceme informovať, že pokiaľ máte u nás vytvorené členstvo – ste v našom programe, Vaše údaje budeme spracovávať po dobu maximálne 5 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov za účelom členstva v našom programe).
 • práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • o práve na opravu osobných údajov,
 • o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (tieto spôsoby neaplikujeme v našom e-shope);

V prípade, že budeme ako prevádzkovateľ mať v úmysle ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý sme ich získali, budeme Vás pred ďalším spracúvaním osobných údajov informovať poskytnutím informácií o inom účele a poskytneme Vám aj ďalšie relevantné informácie.

Ak budú v našom e-shope uvedené odkazy na iné webové stránky, naša spoločnosť nezodpovedá za zásady  ochrany osobných údajov, ktoré sú na nich uvedené a platné.

Poskytované informácie, ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby – v prípade, že by takáto situácia nastala, a teda ak by osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, uvádzame ako prevádzkovateľ, že platia všetky ustanovenia a informácie ako v časti, keď osobné údaje máme  získané od dotknutej osoby a okrem tých informácií Vám uvedieme:

 • zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o

 • účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné, (nezamýšľame prenášať osobné údaje do tretích krajín);
 • dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii (nezamýšľame prenášať osobné údaje do tretích krajín).

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.

Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, ktorý vyjadrila so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel zákona alebo dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Vyššie uvedené sa neuplatňuje, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade so zákonom,
 • na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 • na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ sme povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnené podľa vyššie uvedeného, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

Prevádzkovateľ o príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 • sa osobné údaje spracúvajú, lebo dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, dotknutá osoba vyjadrila výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel; alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a
 • spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením vyššie uvedeného práva nie je dotknuté právo na výmaz. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané ako spracúvanie osobných údajov ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel pri spracúvaní osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

V prípadoch podľa písm. a) a c) je prevádzkovateľ povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

Oznámenie musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov a informácie a opatrenia (kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné).

Oznámenie sa nevyžaduje, ak

 • prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,
 • prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,
 • by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom

Akékoľvek Vaše právo alebo Vašu žiadosť týkajúcu sa osobných údajov si môžete uplatniť u nás týmito formami:

 • e-mailom: info@rebels-community.sk
 • telefonicky: +421 907 664 912
 • poštou na adresu: Rebels s.r.o., M. Jankolu 5321/5 036 01 Martin, Slovenská republika

Žiadosť alebo Vaše oznámenie vybavíme bez zbytočného odkladu (max. do 30 dní). V niektorých prípadoch súvisiacich predovšetkým so zložitosťou alebo náročnosťou vašej požiadavky, môžeme túto lehotu predĺžiť, a to o ďalších 60 dní. V takomto prípade Vás budeme informovať.

Právo podať návrh na začatie konania

 • Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.
 • Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom.
 • Návrh na začatie konania  (ďalej len „návrh“) musí obsahovať a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť  pri spracúvaní osobných údajov porušené, d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.
 • Úrad uverejní vzor návrhu na svojom webovom sídle.
 • Úrad návrh odloží, ak a) návrh je zjavne neopodstatnený, b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom konaní, c) navrhovateľ  neposkytol úradu na jeho žiadosť  potrebnú súčinnosť, pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o možnosti odloženia návrhu upovedomí, d) od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako tri roky.
 • Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad vybaví návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumožňuje jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala, úrad po zistení tejto skutočnosti o tom navrhovateľa upovedomí, pričom ho zároveň  upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len ak navrhovateľ v určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o svojej osobe potrebných na vybavenie návrhu.
 • Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za podnet na začatie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“).
 • Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak podnet neodloží podľa odseku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa zákona.
 • O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu.

Kontakt na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

Adresa: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov

Telefón: 02/323 132 14

Predávajúci vyhlasuje, že spracováva osobné údaje kupujúceho len na účely uvedené v týchto podmienkach prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Prepravná spoločnosť:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava

Banková inštitúcia:

 • Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

8. Informácie pre kupujúceho

– pokiaľ bude uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim zmluva na dobu určitú (čo na predaj nami ponúkaného tovaru zatiaľ nerealizujeme), bude dĺžka trvania takejto zmluvy individuálna a bude uvedená priamo v konkrétnej zmluve;
– zmluvy na dobu neurčitú neuzatvárame na predaj nami ponúkaného tovaru;
– pri zmluvách na predaj tovaru na splátky trvá záväzok kupujúceho platiť tretej osobe (splátkovej spoločnosti) splátky po celý čas, na ktorý bola takáto zmluva medzi nimi uzatvorená;
– naša spoločnosť nemá zatiaľ vytvorený kódex správania;
– v prípade podania Vášho návrhu, pripomienky, sťažnosti alebo podnetu sa budeme týmito bezodkladne zaoberať s prihliadnutím na ich závažnosť a urgentnosť, a po odbornom preskúmaní a posúdení Vám zašleme informáciu o výsledku. Na komunikáciu s nami môžete využiť e-mailový formulár, alebo inú formu uvedenú v kontaktoch.
– Alternatívne riešenie sporov:- postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Stranami sporu sú spotrebiteľ, ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje. Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú okrem iných: Slovenská obchodná inšpekcia okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Platforma na podávanie alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu:.
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Kupujúci môže využiť na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu tiež platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na stránkach http://ec.europa.eu/odr

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva SR:
http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

9. Body 2. (čiastočne), 5., 6. týchto obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (ide o subjekty, ktoré nakupujú tovary ako podnikatelia podľa uvedenej definície) a tieto body OP nahrádzame a dopĺňame o nasledovné:

Kúpna zmluva s podnikateľom

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim (podnikateľom) do systému predávajúceho a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho kupujúcemu (podnikateľovi) s týmto jeho návrhom, alebo už priamo doručením objednaného výrobku na adresu kupujúceho (podnikateľa).

Podnikateľom sa rozumie:

osoba zapísaná v obchodnom registri,
osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP, ani prípadnou individuálnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi OP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Záruka

Záručná doba na výrobky zakúpené podnikateľmi je poskytovaná v dĺžke 12 mesiacov.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ a rozhodne sa po prevzatí tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy, musí najskôr do 3 dní poslať predávajúcemu návrh na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zváži a prehodnotí a môže podnikateľovi ponúknuť náhradné riešenie, a to v závislosti od aktuálnej situácie a ponuky daného výrobku na trhu, jeho stavu, uplynutej záruky a aktuálnej ceny tovaru. Riešenie a celú situáciu bude zhodnocovať predávajúci. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany nebude predávajúci súhlasiť s odstúpením od zmluvy. V prípade, že kupujúci – podnikateľ zašle aj tovar, tento mu bude vrátený na jeho náklady späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu – podnikateľovi aj ďalšie prípadne vzniknuté náklady.

Ak je kupujúcim právnická osoba a bude uzatvorená dohoda na odstúpenie od zmluvy vystavením dobropisu a kupujúci (podnikateľ) bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, môže byť od kupujúceho požadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Príslušná čiastka za vrátený tovar bude vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.

10. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa elektronického obchodu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, telefón: 041/7632 130, Fax: 041 / 7632 139 , E-mail: za@soi.sk

11. Záverečné ustanovenia

Všetky vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov..

Predávajúci si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.08.2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Návrat hore